ŽELIŠ STIPENDIJU GRADA ZAGREBA? Ovi su kriteriji glavni preduvjet!

www.coleurope.eu

Dodijelit će se najviše 96 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše četiri stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

Gradonačelnik je raspisao natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2015./2016. Dodijelit će se najviše 96 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše četiri stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

Tko ostvaruje pravo:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedeće uvijete:

– da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
– da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00;
– da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da nisu stariji od 25 godina.


Stipendija Grada dodjeljuje se za 12 mjeseci, to jest, pet mjeseci ako tu tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika stipendije, računajući od 1. listopada 2015. Iznos stipendije je u visini 50 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza 2015.

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije je uspjeh na studiju te znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi napravljeni u struci tijekom studija. Natječaj traje 15 dana od objave na službenim stranicama Grada Zagreba.

Molbe za stipendiju dostavljaju se preporučeno poštom u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat ili u pisarnici u prizemlju.

Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

1) rodni list (preslika)
2) domovnicu (preslika)
3) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)
4) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2015./2016. s podacima kada je upisana prva godina studija, ukupno ostvarenim ECTS bodovima i ostvarenim ECTS bodovima u zadnjoj godini studija te prijepisom ocjena
5) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima, te o vrijednim priznanjima
6) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena
7) životopis.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave kao i na službenim stranicama Grada Zagreba u roku od 60 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.

Što korisnik smije, a što ne smije

Korisnik stipendije ne smije istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba ili uz suglasnost davatelja stipendije na području Hrvatske onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, ako jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

Komentari

loading...