PROVJERITE OSTVARUJETE LI PRAVO: Zagreb dodjeljuje stipendije doktorandima

www.coleurope.eu

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima studija u gradu Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016.

Gradonačelnik je raspisao natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba doktorandima studija u Zagrebu. Doktorandima će se za akademsku godinu 2015./2016. dodjeljivati najviše šest stipendija. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Zagreba imaju doktorandi studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine.

Osim toga, doktorandi moraju zadovoljavati i sljedeće uvijete:

– da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
– da imaju objavljena najmanje tri rada;
– da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da nisu stariji od 30 godina.

Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2015. Iznos stipendije utvrđuje se u visini 60 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza 2015. Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su uspjeh na studiji i znanstveno-istraživački radovi. Natječaj traje 15 dana od objave na službenim stranicama Grada Zagreba.


Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom poštom u roku od 15 dana od objave natječaja na službenim stranicama. Šalju se na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima” ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat odnosno u pisarnici, prizemlje. Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu natječaja objavljenog na službenim stranicama, no može ih se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.

Uz molbu još treba priložiti:

1) rodni list (presliku)
2) domovnicu (presliku)
3) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)
4) potvrdu o upisu na doktorski studij akademske godine 2015./2016.
5) dokaz da studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine
6) prijepis ocjena sveučilišnog diplomskog odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
7) dokaz o objavljenim znanstvenim radovima, sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili konferencijama s prihvaćenim radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, objavljenim stručnim radovima, državnim ili međunarodnim priznanjima ili nagradama, rektorovoj nagradi, magisteriju znanosti
8) životopis.

Objava liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na službenim internetskim stranicama u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenja molbi. Korisnik stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno na području Republike Hrvatske uz suglasnost davatelja stipendije, najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

Komentari