OTKRIVAMO JOŠ JEDNU BANDIĆEVU AFERU: Pogledajte kako nas je ovoga puta obmanuo

Zagreb.hr

Čudne igre iza kulisa.

Još prije dvije godine, gradski zastupnik, Tomislav Stojak, na Gradskoj skupštini je pokrenuo vruću temu. Ovaj zastupnik uputio je molbu da mu se dostavi odgovor na temelju koje dokumentacije i dozvola je izgrađena podzemna garaža Tuškanac. Također ga je zanimalo je li izvršena parcelacija zemljišta na kojem se garaža nalazi, s obzirom da je za istu izdana lokacijska dozvola koja nalaže da je “prije izhođenja građevne dozvole investitor dužan izvršiti parcelaciju građevinskog zemljišta u skladu s lokacijskom dozvolom”.

Odgovori nadležnih ureda

Gospodin Stojak je dobio odgovore na svoja pitanja koje prenosimo u cjelosti:

“Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (u daljnjem tekstu: Gradski ured) u listopadu 2004. godine izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju podzemne javne garaže Tuškanac (Klasa: UP/I-350-05/04-01/75).

U svibnju 2005. godine, nadležno Ministarstvo je odbilo žalbe uložene na lokacijsku dozvolu, a presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od travnja 2006. odbijena je tužba uložena protiv drugostupanjskog rješenja, te je lokacijska dozvola postala pravomoćna. Također su, tijekom lipnja 2005. godine zaprimljeni prijedlozi za odgodu izvršenja lokacijske dozvole koje je ovaj Gradski ured odbio rješenjima izdanima u lipnju i srpnju 2005., a nadležno Ministarstvo je drugostupanjskim rješenjima od kolovoza i rujna 2006. odbilo žalbe uložene na ista rješenja.


U rujnu 2006. godine, ovaj Gradski ured je izdao građevinsku dozvolu (Klasa: UP/I-361-03/06-01/373) kojom je investitoru Gradu Zagrebu odobrena gradnja podzemne javne garaže Tuškanac u skladu s lokacijskim uvjetima određenima lokacijskom dozvolom. Žalbe uložene na građevinsku dozvolu odbačene su rješenjem ovoga Gradskog ureda od listopada 2006., a nadležno Ministarstvo je odbilo žalbe uložene na rješenje ovoga Gradskog ureda. Presudom od rujna 2007. godine Upravni sud Republike Hrvatske okončao je upravni spor protiv drugostupanjskog rješenja.
Potvrdom od svibnja 2008. (Klasa: UP/I-361-03/08-01/75) izmijenjen je i dopunjen dio glavnog projekta – projekt zaštite građevinske jame, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Uporaba javne podzemne garaže Tuškanac odobrena je 28.05.2008. izdavanjem uporabne dozvole (Klasa: UP/I-361-05/08-01/144) budući je povjerenstvo za tehnički pregled utvrdilo da su radovi izvedeni na temelju izdane građevinske dozvole, odnosno potvrde izmijenjenog i dopunjenog dijela glavnog projekta i u skladu s odobrenim glavnim projektom, o čemu je sačinjen zapisnik o tehničkom pregledu.

U odnosu na parcelaciju građevinskog zemljišta, za utvrditi je da je građevinskom dozvolom odobrena gradnja na građevnim česticama formiranima parcelacijskim elaboratom (RN 1011/2006) izrađenim sukladno geodetskim i katastarskim propisima na temelju i u skladu s prijedlogom parcelacije određenim lokacijskom dozvolom. Spis uporabne dozvole sadrži geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, sukladan izdanoj građevinskoj dozvoli, koji je kao dio geodetskog elaborata (RN 1293/2008) ovjerio nadležni Gradski ured za katastar i geodetske poslove, a sve kako je to propisano člankom 261. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07) u provedbi kojega je izdana uporabna dozvola.“

Je li napravljena pacelacija zemljišta na kojem se garaža nalazi?

U odgovoru ovog ureda navodi se:

“Na zahtjev Zagrebparking d.o.o. iz Zagreba, Bakačeva 5, izrađen je i potvrđen od strane ovog Ureda parcelacijski elaborat RN 1011/2006 k.o. Centar pod klasom: 932-06/2006-01/1604, Urbroj: 251-15-02/1-2006-4, od 14. lipnja 2006. Godine. Parcelacijski elaborat je izrađen na temelju lokacijske dozvole broj 674/2004 za izgradnju podzemne javne garaže “Tuškanac” klasa: UP/I-350-05/04-01/75, Urbroj:251-05-30/060-04-48 od 28. Siječnja 2004. God. Gradskog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.”

Prema navedenom, možemo vidjeti da je lokacijska dozvola izdana po propisima te u tome nema ništa sporno, no sporni dio nalazi se u odgovoru Gradskog ureda za katastar. Lokacijska dozvola, kao pravomoćni dokument sa pravima i obvezama nije ispoštovana. Naime, ova dozvola nalaže izvođenje parcelacije zemljišta prije ishođenja građevinske dozvole.

U odgovoru Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, jasno možemo vidjeti da parcelacijski elaborat jest izrađen, međutim, parcelacija još uvijek nije izvršena.

Geoportal DGU
Geoportal DGU

Nije upisana u zemljišne knjige

Državna geodetska uprava 8. travnja 2002., izdala je rješenje prema kojem je na istom zemljištu utvrdila nepravilnost i poništila isto tako izrađene i potvrđene dokumente, a obrazloženje istog Rješenja kaže :

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]”Prema odredbi članka 20. st. Pravilnika o katastru zemljišta (“NN”,28/2000), promjene broja, položaja, oblika, površine, načina korištenja i namjene katastarskih čestica, koje imaju za posljedicu upise u zemljišnoj knjizi u okviru istog zemljišno knjižnog tijela, u katastarskom operatu provode se na zahtjev stranke.

Prema odredbi st. 1. istog članka, zahtjevu iz st. 1. istog članka, zahtjevu iz st. 1 ovog članka prilaže se odgovarajući geodetski elaborat. Prema odredbi st. 3 istog članka, promjene iz st. 1. ovog članka koje se ne mogu provesti u katastru zemljišta bez prethodne provedbe u zemljišnoj knjizi – provode se u katastarskom operatu temeljem geodetskog elaborata nakon primitka odgovarajućeg rješenja zemljišnoknjižnog suda.”[/box]

Utrvđeno je da prvostupanjsko tijelo nikad nije zaprimilo rješenje zemljišnoknjižnog suda pa samim tim nije moglo ni provesti predloženu parcelaciju.

Iz povijesnog izvatka iz zemljišnih knjiga, ul. 36124 k.o. Grad Zagreb, u kojem se od 8. lipnja 2006. nalazi upisana čestica broj 1220/2 na kojoj je izgrađena garaža Tuškanac, vidljivo da od njenog prvog upisa na njoj nije provedena nikakva promjena oblika ili upis objekta garaže, a što potvrđuje činjenicu da parcelacija nikada nije provedena.

ddd

Čiji je ovo interes?

Bitno je napomenuti da geodetski dokumenti vrijede samo dvije godine. Lokacijska dozvola izdana 2004., postala pravomoćnom 2006., a građevinska dozvola izadana je također 2006. od strane Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, na čelu sa pročelnikom Dinkom Bilićem. Iste godine je izrađnen i  parcelacijski elaborat, a potvrda za isti vrijedi samo jednu godinu, nakon čega se elaborat mora ponovo dostaviti na potvrdu.

Gospodin Stojak svoj je upit poslao 2014., što znači da su već tada geodetski dokumenti za garažu Tuškanac prestali važiti.

Po svemu sudeći, garaža Tuškanac nije upisana u zemljišne knjige te nije izvršena nužna parcelacija zemljišta na kojem se ista nalazi. Postavlja se pitanje, kako je moguće da je Grad iskoristio kaos u zemljišnim knjigama i zbog čijeg interesa?

Na temelju iznesenog, poslali smo upit  Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kao i Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove, a odgovor još uvijek čekamo.

 

 

Komentari

loading...