Drakonske kazne za poslodavce koji ne isplaćuju studentske plaće

FACEBOOK/STUDENTSKI CENTAR

Prema novom zakonu o studentskim poslovima studenti se više ne nalaze u “sivoj zoni”. Uvedena je minimalna satnica od 21,50 kuna, izvanredni i redovni studenti mogu raditi na studentski ugovor, a bit će im plaćeno više za noćni rad i blagdanom.

Ono najvažnije, poslodavci koji neće isplaćivati plaće bit će napokon sankcionirani. Poslali smo upit u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

u vezi Vašeg upita o postupanju u slučaju neisplate naknade za obavljeni posao studentima i kaznama koje su propisane za poslodavce, obavještavamo Vas da je 8. studenoga 2018. stupio na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 96/2018. (dalje u tekstu: Zakon) kojim se obavljanje studentskih poslova uređuje drukčije nego što je to bilo uređeno prije stupanja na snagu toga Zakona. Podsjećamo da je čl. 9. st. 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. Zakonom propisano kako slijedi:

„(9) Posrednik (studentski centar ili visoko učilište) je dužan naknadu za obavljeni studentski posao po uplati naručitelja posla najkasnije u roku od tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika doznačiti na račun izvođača (studenta).

(10) Ako naručitelj posla ne isplati naknadu za obavljeni studentski posao, posrednik ima obvezu i pravo zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču.

(11) U svrhu ostvarenja prava na naknadu za obavljeni studentski posao, kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu naručitelju posla.

(12) Na zahtjev posrednika naručitelj posla dostavit će ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade, utvrđivanje obveza u vezi s predmetnim ugovorom te je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade, i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu.

(13) Ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana.

(14) Ako naručitelj posla ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni studentski posao u roku u kojem su poduzete sve pravne radnje iz stavka 12. ovoga članka, posrednik solidarno odgovara za obveze naručitelja posla prema izvođaču te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

(15) Obveza iz stavka 13. ovoga članka isključuje se ako je posrednik prije sklapanja ugovora pisano upozorio izvođača na učestalo neplaćanje naknade izvođačima od naručitelja posla.“

Odredbama članka 16. Zakona propisano je da inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a koji se odnose na rad izvođača za naručitelje posla, provode inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa, u skladu s posebnim propisima, a nadzor odredbi koje se odnose na obavljanje posredovanja pri obavljanju studentskih poslova provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te da se postupak inspekcijskog nadzora može pokrenuti i po obavijesti izvođača, naručitelja posla ili posrednika.

Napominjemo da je odredbama članka 27. Zakona o Inspektoratu rada („Narodne novine“ br. 19/14, dalje u tekstu: ZIR) propisano da inspektor rada pokreće postupak po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano zakonom, te da će inspekcijski nadzor obaviti povodom predstavke koja upućuje na moguće povrede propisa iz njegove nadležnosti.

Odredbama članka 17. stavka 5. Zakona propisana je novčana kazna u iznosu od 100.000,00 kuna kojom će se kazniti za prekršaj naručitelj posla koji je pravna osoba te novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna kojom će se kazniti naručitelj posla koji je fizička osoba, a koji ne izvrši isplatu naknada i doprinosa iz članka 12. stavka 1. Zakona, dok je za počinjenje toga prekršaja stavkom 8. navedenog članka propisana novčana kazna od 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

 

Iz odgovora slijedi da će kazne biti od 10 do 100 tisuća kuna.

Čini se kako studenti više neće morati vući za rukav poslodavce da im isplate pošteno zarađeni novac, jer će ih nažalost ili na sreću drakonske kazne prisiliti na to.

Komentari