Alarmantno: Objavljeno kakvo je stvarno stanje zagrebačkih mostova

FOTO: Wikimedia

Ured grada Zagreba za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet objavio je stanje zagrebačkih mostova, izvršene i planirane aktivnosti. Obavještavaju da se za održavanje mostova u Zagrebu godišnje potroši između 20 i 40 milijuna kuna.

Priopćenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet objavljujemo u cijelosti:

“Cjelokupno održavanje svih cestovnih objekata financira Upravitelj nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, u ovom smislu jedinica lokalne samouprave, odnosno sredstva za investicijsko održavanje cestovnih objekata na području Grada Zagreba isključivo su osigurana proračunom Grada.

Godišnje se na održavanje svih mostova, propusta i ostalih cestovnih objekata utroši između 20 i 40.000.000,00 kn. Pregledi i održavanje cestovnih objekata u Gradu Zagrebu, uključujući vijadukte, mostove, nadvožnjake, propuste i ostale cestovne objekte provode se u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji pravilnik je donesen sukladno Zakonu o cestama. Pored toga, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta od strane ugovornog gospodarskog subjekta, Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnice Zagrebačkih cesta d.o.o., provode se redovni pregledi svih cestovnih objekata (mostova, vijadukata i propusta).

U skladu sa zaprimljenim upitom, dostavljamo Vam sljedeće informacije i odgovore o zagrebačkim mostovima, te svim radovima izvršenim u proteklih jedanaest godina, kao i o tekućim aktivnostima vezanim uz sanacije i investicijsko održavanje mostova i cestovnih objekata na području Grada.


Glavni šestogodišnji pregled mostova.

Početkom ove godine, od strane zajednice ponuditelja IGH, Geoxpert – IGM, Ascon Institut, završen je šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim je „dijagnosticirano stanje“ svih mostova, utvrđene su njihove slabosti, nedostatci i slično, te procijenjeni grubi troškovi potrebnih sanacija i to kako slijedi:

Most slobode: Sanacija počinje ove godine

 

Sanacija Mosta slobode izvodit će se u etapama, te su pojedini radovi predviđeni u pojedinoj etapi izvođenja. Ove godine planira se započeti sanacija nogostupa, vijenaca i ograda mosta. Sanacija će započeti po okončanju postupka javnog nadmetanja koji je u tijeku.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 19.000.000,00 kuna. Također, planira se i izrada projektne dokumentacije potrebne za sanaciju rasponske konstrukcije uz sanaciju objekata i fasade objekata upornjačkih prostorija koja će se izvoditi u koordinaciji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., ViO-om zbog sanacije vodoopskrbnih cjevovoda koji se nalaze u konstrukciji mosta.

Napominjemo da fasadni elementi pristupnih vijadukata i upornjačkih prostorija Mosta slobode nisu u funkciji konstruktivnog elementa mosta, te se sanacija opločenja planira u sklopu sanacije vodoopskrbnog cjevovoda i upornjačkih prostorija mosta.

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 kuna.

Most mladosti

 

Na istočnom vijaduktu južnog prilaza Mosta mladosti u dužini 580 m, sanirani su kolnik, pješačke staze mosta i promijenjene su sve ograde, rubnjaci i vijenci na mostu, nosiva rasponska konstrukcija, odvodnja mosta i sanirani su nosivi stupovi mosta. Na svim nosivim stupovima promijenili smo antikorozivnu zaštitu, a jedan stup smo morali srušiti i izgraditi novi. U sklopu redovnog održavanja zamijenili smo oštećenu čeličnu odbojnu ogradu na kolnicima Mosta mladosti. Vijadukt je saniran tijekom 2009. i 2010. godine, ukupne vrijednosti 27.000.000,00 kuna.

Na glavnom rasponskom dijelu Mosta mladosti (most koji premošćuje rijeku Savu) i na sjevernom prilaznom vijaduktu Mosta mladosti sanirani su vijenci i pješačke ograde mosta na način da su na nizvodnoj i uzvodnoj strani mosta promijenjeni vijenci i čelična pješačka ograda, a uz kolnik je obnovljena čelična odbojna ograda. Spomenuti radovi izvedeni su u ukupnoj dužini od 440 m 2009. godine.

Godine 2004. izvršena je sanacija čeličnih sanduka rasponske konstrukcije mosta, kojom prilikom je promijenjena odvodnja oba kolnika mosta i obnovljena antikorozivna zaštita unutarnjih čeličnih ploha oba sanduka. Sanacija je izvršena 2010. godine. Vrijednost radova bila je 2.000.000,00 kuna. Obnovljena je bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) južnog upornjaka Mosta mladosti i promijenjen je asfalt zapadnog kolnika Mosta mladosti. U narednom razdoblju planira se sanacija zapadnog kraka Južnog vijadukta Mosta mladosti ukupne dužine 580 m.

U sklopu investicijskog održavanja potrebno je izvršiti cjelovitu sanaciju, promjenu cjelokupne opreme mosta: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. Postavit će se nova hidroizolacija, novi asfalt, novi rubnjaci i nove pješačke staze. Obnovit će se korodirali beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda.

Bit će sanirana pristupna stubišta na most. Promijenit će se sustav odvodnje i sanirati kanalizacija mosta do gradske kanalizacije. U prošloj godini (2017.) raspisan je natječaj za izradu istražnih radova i projekta sanacije. Procijenjena vrijednost radova iznosi 25.000.000 kn (bez PDV-a). U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Domovinski most

 

Saniran je spoj 64 zatega s rasponskom konstrukcijom Domovinskog mosta. Sanaciju je izvršio izvođač gradnje mosta u sklopu garantnog roka na traženje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Sanacija je izvršena 2012. godine. U narednom razdoblju planira se sanacija pukotina u betonima pilona, te sanacija asfalta pješačkih staza.

Predviđen trošak izvanrednog održavanja iznositi će 6.500.000,00 kn. Savski most Pokrenut je postupak javnog nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja (sanacije) Starog savskog mosta sa svim potrebnim istražnim radovima. Projekt će biti izrađen na nivou izvedbenog projekta, a obuhvatit će plan sanacije rušenja i izrade nove kolničke ploče s pješačkim stazama, sanaciju čelične rasponske konstrukcije, promjenu opreme mosta, promjenu prijelaznih naprava, izradu nove otvorene odvodnje, sanaciju upornjaka, sanaciju stupova, promjenu ležajeva, postavu asfalta kolnika i hidroizolacije, te obnovu antikorozivne zaštite čelične rasponske konstrukcije.

Svrha izvanrednog održavanja ovog cestovnog objekta je produljenje životnog vijeka konstrukcije, zadovoljenje nosivosti za pješačko opterećenje, te omogućavanje ograničenog prometa vozila javnog gradskog prijevoza mostom (naizmjenični promet jednim prometni trakom autobusima ZET-a). Sukladno navedenom, po izradi projektno-tehničke dokumentacije i revizije iste od strane ovlaštenog gospodarskog subjekta, Grad Zagreb će u skladu s Programom održavanja javnoprometnih površina, javnih objekata, javne rasvjete, te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba i planom nabave u tekućoj godini pokrenuti javno nadmetanje za odabir izvođača gore navedenih radova.

Procijenjena vrijednost sanacije i ojačanje rasponske konstrukcije iznosi 20.000.000,00 kn

Jadranski most

 

Obnovljena je sva bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) Jadranskog mosta na način da su pojedina čelična vrata i stijene zamijenjeni novima i u cijelosti je obnovljena antikorozivna zaštita. U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije vezane uz sanaciju dva južna vijadukta i zajedničke upornjačke prostorije Jadranskog mosta i južne upornjačke prostorije ukupne dužine 90 m + 30 m = 120 m na kojima treba izvršiti cjelovitu sanaciju. Projektom se predviđaju sljedeće aktivnosti: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. Postava nove hidroizolacije, novog asfalta, novih rubnjaka i sanacija pješačke staze.

Obnovit će se degradirani beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Isto se odnosi i na upornjačku prostoriju. Bit će sanirana pristupna stubišta na most, te će se promijeniti kompletan sustav odvodnje mosta. Procijenjena vrijednosti radova iznosi 20.000.000 kn (bez PDV-a). U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Podsusedski most

 

Kolnik Podsusedskog mosta saniran je u 2009. godini, gdje je promijenjen dotrajali asfalt i hidroizolacija kolničke ploče, a kolnička ploča očišćena je od korozije i nanesen je novi antikorozivne zaštite, promijenjene su prijelazne naprave kolnika i sanirana je stara ograda pješačkih staza (3.600.000,00 bez PDV-a). Saniran je srednji stup (u koritu rijeke Save) Podsusedskog mosta. Stup je bio podlokan, te se pristupilo radovima u svrhu sanacije i ojačanja nosivog konstruktivnog elementa mosta. Tom prilikom pojačano je temeljno tlo postavom 102 mikropilota, saniran je temelj stupa dodatkom armirano betonske obloge, sanirano je tijelo stupa ubrizgavanjem cementnog morta u stup i stup je obložen krupnim kamenom radi smirivanja vode oko stupa. Radovi su izvršeni 2014., 2015. i 2016. godine. Vrijednost radova iznosila je 3.200.000 kuna bez PDV-a.

Trenutno je u tijeku sanacija Samoborskog stupa Podsusedskog mosta u koritu rijeke Save. Izrađen je pristupni put i plato od kamenog nabačaja, pobijano je čelično žmurje oko stupa i 26 pilota na koje je zavarena čelična potkonstrukcija. Hidrodemoliranjem uklonjen je sav degradirani beton temelja stupa do zdravog betona, te su ubušeni mikropiloti dubine 3 do 4 m oko temelja stupa (102 komada). U rupe mikropilota se utiskuje beton pod tlakom 3 do 4 bara radi ispune šupljina u temeljnom tlu. Radi se armiranobetonska naglavna greda oko temelja stupa i svih 102 mikropilota. Trenutno se oko ranije hidrodemoliranog temelja stupa postavlja armatura, oplata i vrši se betoniranje zaštitne obloge temelja stupa. U tijelu stupa buše se rupe, vrši se injektiranje tijela stupa posebnim cementnim mortom radi ojačanja tijela i temelja stupa. Na kraju se stup oblaže velikim gromadama lomljenog kamena radi smirivanja tijeka rijeke Save u blizini stupa, vadi se žmurje i uklanja se pristupni put. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.600.000,00 kn (bez PDV-a). Također, u postupku javnog nadmetanja je postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta. Trenutno je u tijeku ocjena pristiglih ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.800.000,00 kuna.

U narednom razdoblju planira se treća faza sanacije Podsusedskog mosta gdje je potrebno sanirati dio kolničke ploče koji nismo sanirali u prvoj fazi. Tu se planira obnova antikorozivne zaštite preostalog dijela čelične ploče rasponske konstrukcije (veći dio ploče saniran je 2009. godine), napraviti pješačka i biciklistička staza, promijeniti pješačke ograde i prijelazne naprave pješačke staze, obnoviti antikorozivna zaštita dijela čeličnog sanduka mosta. Projektna dokumentacija je napravljena i predviđena vrijednost radova je procijenjena na 1.600.000 kn (bez PDV-a).

Petlja Držićeva

 

Na III. nivou petlje Držićeva promijenjen je dotrajali sustav odvodnje izveden od čeličnih korita i cijevi. Novi sustav izveden je od poliesterskih cijevi (cijevi proizvedene od polimernog betona). Za razliku od starog sustava novi sustav je u cijelosti zatvoren i otporan na koroziju, pa više nije moguće izlijevanje vode u sanduk vijadukta, što se ranije događalo. Garantirana trajnost novog sustava je 50 godina. Vrijednost izvršenih radova bila je 1.400.000 kn (bez PDV). Sanacija je izvršena 2012. godine. U 2017. godini na II. nivou petlje zamijenjene su prijelazne naprave u sklopu radova na Zamjeni prijelaznih naprava na području Grada Zagreba (ukupno 4 cestovna objekta) ukupne vrijednosti radova 3.500.000,00 kn bez PDV-a.

U tijeku je postupak javnog nadmetanja za II. nivo petlje Držićeva, tj. nadvožnjaka mosta ukupne širine 29,40 m, na kojem se nalazi sjeverni kolnik s revizionom stazom, južni kolnik s revizionom stazom i razdjelni otok. Ukupna duljina sanacije nadvožnjaka od kraja do kraja krila upornjaka iznosi 159,30 m. Održavanje uključuje 5 stupišta, odnosno 2 stupa po stupištu (osim u poprečnoj osi u sredini tramvajskog kolosjeka gdje su 3 stupa), sanaciju rasponske monolitne rebraste konstrukcije, sanaciju čeonih i prsnih zidova te krila upornjaka, sanaciju čeličnih pješačkih ograda, upornjačkih prostorija, zamjenu hidroizolacije na gornjem ustroju nosive konstrukcije, zamjenu asfaltnog zastora, te obnovu cjelokupne odvodnje. Procijenjena vrijednost sanacije iznosi 5.000.000 kn (bez PDV-a).

Ostale bitne informacije o radovima na sanaciji cestovnih objekata:

Sjeverni nadvožnjak raskrižja Škorpikova – Aleja Bologne, gdje su promijenjeni asfalt, hidroizolacija i ograde. Saniran je beton rasponske konstrukcije i stupova nadvožnjaka na način da je hidro demoliranjem uklonjen trošni površinski beton, očišćena je korodirana armatura, nanijet je sanacioni mort i sve betonske površine premazane su zaštitnim slojem polimer cementnim premazom čime je spriječena karbonatizacija betona i korozija armature što je najveći problem svih betonskih cestovnih objekata. Nadvožnjak je saniran 2006 godine. Vrijednost izvedenih radova iznosio je 4.000.000,00 kuna.

Istočni nadvožnjak Sava – Odra (smjer prema gradu) dužine 430 m, saniran je na isti način kako je opisano na vijaduktu Škorpikova. Vrijednost radova sanacije 23.000.000,00 kuna. Sanirali smo i dogradili propust na ulici Ota Habeka, gdje je proširen kolnik, dodane pješačke staze, promijenjene ograde i sanirano 100 m pristupnih cesta propusta. Propust je saniran 2007. i 2008. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosio je 2.000.000,00 kuna.

Most na Slavonskoj preko potoka Vuger (zapadno od križanja Ljudevita Posavskog) proširen je za još jedan kolnik kako bi se prometno uklopio u novo čvorište Slavonska – Lj. Posavskog. Most je rekonstruiran 2008. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosio je 4.000.000,00 kuna.

Postavljene su nove prijelazne naprave na nadvožnjaku Slavonska avenija iznad Ulice grada Gospića. Dotrajale i oštećene asfaltne prijelazne naprave promijenjene su novim napravama od armiranog asfalta. Vrijednost radova bila je 380.000 kn (s PDV). Sanacija je izvršena 2010. godine. Saniran je cijevni propust Vukov dol na Sesvetskoj cesti za Planinu gornju. Vrijednost radova bila je 200.000 kn (s PDV). Sanacija je izvršena 2010. godine.

Propust „Pukleki“ na Čučerskoj cesti je obnovljen u cijelosti. Sanirani su oštećeni konstruktivni elementi propusta, proširen je kolnik sa 6,33 m na 7,00 m, propustu su dodane pješačke staze i napravljena je pješačka staza na sjevernoj pristupnoj cesti u dužini 50 m. Sanacija je izvršena 2012. Vrijednost izvršenih radova bila je 640.000 kn (bez PDV).

Na nadvožnjaku „Sisačka cesta“ izvedena je opsežna sanacija kojom su promijenjeni asfalt, hidroizolacija i prijelazne naprave. Saniran je beton rasponskih greda, zamijenjene su pješačke ograde, zaštitne ograde i rubnjaci. Izvršena je sanacija naglavnih greda, podgleda rasponske konstrukcije i upornjaka. Sanacija je izvršena 2013. godine (1.600.000 kn bez PDV). Na nadvožnjaku „Luje Naletilića“ sanirani su dijelovi nadvožnjaka koji su dotrajali. Promijenjene su prijelazne naprave, sanirani su oštećeni beton konstrukcije i promijenjene su ograde. Izvršena je sanacija naglavnih greda, podgleda rasponske konstrukcije. Sanacija je izvršena 2013. godine, vrijednosti (700.000 kn bez PDV). Saniran je zapadni most vijadukta „Jadranska avenija – Sava, Odra“ dužine 430 m. Sanirani su kolnik, većina rasponske konstrukcije, sva oprema mosta, većina stupišta s naglavnim gredama i dio podgleda ploče. Sanacija je izvršena 2012. i 2013. godine. Vrijednost radova iznosila je 24.000.000 kn (bez PDV).

Obnovljen je propust Jazbina u ulici Jazbina. Srušen je stari propust i izgrađen novi. Kompletni radovi izvršeni su 2013. godine, vrijednost radova iznosila je 300.000 kuna bez PDV-a. Obnovljen je Skupni most na potoku Čučerska reka (Dankovečka – Sunekova). Tom prilikom srušen je stari dotrajali most i izgrađen novi most. Rekonstruirano je 150 m pristupnih cesta i korito potoka. Obnova je izvršena 2015. i 2016. godine. Vrijednost radova iznosila je 1.700.000 kuna bez PDV-a.

Saniran je propust na Branovečkoj cesti. Srušen je stari propust i izgrađen novi. Radovi su izvršeni 2015. godine (311.000 kn bez PDV-a). Saniran je nadvožnjak Brezovička cesta (preko lateralnog kanala Sava – Odra). Tu je proširen kolnik s 5 na 7 m, dodane su pješačke staze, pojačana je stara rasponska ploča po današnjim standardima, beton je zaštićen od karbonatizacije, vlaženja i soli, obnovljen je degradirani beton i promijenjena je niveleta sjevernog prilaza da se omogući bolja preglednost prometa.

Sanacija je izvršena 2016. godine, ukupne vrijednosti radova 1.000.000 kn (bez PDV-a). Zamjena prijelaznih naprava na čvoru Jarek, nadvožnjaku Hrašće, nadvožnjaku Držićeva (II. nivo) i nadvožnjaku Selska izvršen je 2017 godine. Ukupne vrijednosti radova 3.500.000,00 kn bez PDV-a”, stoji u priopćenju.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

Komentari

loading...
-->