Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2 milijuna kuna

samobor.hr

Prijave se podnose do 10. ožujka 2017. godine.

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2.050.000 kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2017. godini. 

  • Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.
  • Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija.
  • Prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta. Također, osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog ili sličnog karaktera.
  • Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen.
  • Provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci te se moraju jasno odrediti ciljane skupine korisnika te područje provedbe.
  • Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne, programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.
  • Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave i propisane obrasce dostave preporučenom poštom najkasnije do 10. ožujka 2017. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ ” ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb te na brojeve telefona 6009-485, 6009-447, 6009-405.


Komentari