Oglasio se Grad: Mostovi se održavaju, evo što je dosad učinjeno i što se tek planira

Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Nakon što je danas državni tajnik prozvao gradsku vlast zbog dugogodišnjeg zanemarivanja i neodržavanja mostova, oglasili su se iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. U prioćenju navode sve radove izvršene u proteklih jedanaest godina, kao i o tekuće aktivnosti vezane uz sanaciju i investicijsko održavanje mostova.

Most slobode
U tijeku je prva faza sanacije Mosta slobode koja će se izvoditi u etapama. Ove godine započeta je
sanacija nogostupa, vijenaca i ograda mosta. Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.575.664,60 kuna
(bez PDV-a). Izvođač je zajednica ponuditelja SPEGRA d.o.o. i SPEGRA INŽENJERING d.o.o. iz Splita.

Nadzorni inženjer i koordinator zaštite na radu je GEOEKSPERT d.o.o. (ugovorena vrijednost nadzora
iznosi 194.000,00 kn).

Sanacija uključuje:
a) obnovu pješačkih i revizionih staza, izradu novih betonskih vijenaca, obnovu pješačkih čeličnih ograda, rubnjaka, slivnika i oštećenih mjesta u podgledu južnog pristupnog vijadukta Mosta slobode,
b) rušenje starih i izrada novi pješačkih staza mosta preko Save (glavni raspon), obnova čeličnih pješačkih ograda, zamjena rubnjaka sa 50 cm asfalta na kolniku i sanacija šest lokalnih hrđom oštećenih mjesta na lukovima mosta. Nove pješačke staze izvode se od omnija ploča i sanacionog betona, a čelični vijenac se uklanja i postavlja novi pocinčani čelični vijenac,
c) obnovu stropa južne upornjačke prostorije na način da se ukloni asfalt, sanira betonska površina ispod asfalta, postavi hidroizolacija i sloj sanacionog betona.
U tijeku je sanacija zapadnog dijela mosta (dio sjevernog prilaznog vijadukta, glavni raspon iznad Save i dio južnog prilaznog vijadukta) u sklopu koje se saniraju pješačke i revizione staze na kojima je uklonjen asfalt i hidrodemoliranjem odstranjen degradirani beton, jako oštećeni dijelovi vijenca i konzolice do rasponske konstrukcije.

Hodne površine izvedene su u omnija pločama te armiranom sanacijonom betonu, koji će se premazati zaštitnim polimer cementnim premazom. U cijeloj duljini postavljeni su novi granitni rubnjaci zbog čije je postave i potrebne izrade kinete i djela hidroizolacije, uklonjeno 50 cm asfalta kolnika.


Također, na revizionim stazama uklonjeni su čelični vijenci, čelični rubnjaci i beton revizionih staza (konzolica) do rasponske ploče. U tijeku je postava novih čeličnih vijenaca. Kompletna pješačka ograda je uklonjena te se postavlja nova. Po završetku sanacije zapadne strane i u periodu manjeg prometnog opterećenja (ljetni period godine), pristupiti će se sanaciji istočne strane nogostupa, vijenaca i ograda. Također, u tijeku je postupak javnog nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju rasponske konstrukcije uz sanaciju objekata i fasade objekata upornjačkih prostorija koja će se izvoditi u koordinaciji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Vodoopskrbom i odvodnjom, zbog sanacije vodoopskrbnih cjevovoda koji se nalaze u konstrukciji mosta.

Napominjemo i to da fasadni elementi pristupnih vijadukata i upornjačkih prostorija Mosta slobode nisu u funkciji konstruktivnog elementa mosta te se sanacija opločenja planira u sklopu sanacije vodoopskrbnog cjevovoda i upornjačkih prostorija mosta.

U pripremi je i projektno-tehnička dokumentacija potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 kuna.

Izrada projektne dokumentacije javne i dekorativne rasvjete predmetnog mosta je u tijeku.

Most mladosti
Na istočnom vijaduktu južnog prilaza Mosta mladosti, u dužini od 580 m, sanirani su kolnik, pješačke staze mosta te su promijenjene sve ograde, rubnjaci i vijenci na mostu, nosiva rasponska konstrukcija, odvodnja mosta, a sanirani su i nosivi stupovi mosta. Na svim nosivim stupovima promijenjena je antikorozivnu zaštitu, a jedan stup je srušen i izgrađen je novi. U sklopu redovnog održavanja zamijenjena je oštećena čelična odbojna ograda na kolnicima Mosta mladosti. Vijadukt je saniran tijekom 2009. i 2010. godine, ukupne vrijednosti 27.000.000,00 kuna.

Na glavnom rasponskom dijelu Mosta mladosti (most koji premošćuje rijeku Savu) i na sjevernom prilaznom vijaduktu Mosta mladosti sanirani su vijenci i pješačke ograde mosta, na način da su na nizvodnoj i uzvodnoj strani mosta promijenjeni vijenci i čelična pješačka ograda, a uz kolnik je obnovljena čelična odbojna ograda. Spomenuti radovi izvedeni su u ukupnoj dužini od 440 m, 2009. godine, dok je 2004. godine izvršena sanacija čeličnih sanduka rasponske konstrukcije mosta, a tom prilikom je promijenjena odvodnja obadva kolnika mosta i obnovljena antikorozivna zaštita unutarnjih čeličnih ploha oba sanduka. Sanacija je izvršena 2010. godine. Vrijednost radova je iznostia 2.000.000,00 kuna.

Obnovljena je bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) južnog upornjaka Mosta mladosti i promijenjen je asfalt zapadnog kolnika mosta.

U narednom razdoblju planira se sanacija zapadnog kraka južnog vijadukta mosta ukupne dužine 580 m. U sklopu investicijskog održavanja potrebno je izvršiti cjelovitu sanaciju; promjenu cjelokupne opreme mosta: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave, itd. Također, postavit će se nova hidroizolacija, novi asfalt, novi rubnjaci i nove pješačke staze. Obnovit će se korodirali beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Pristupna stubišta na most će također biti sanirana. Promijenit će se sustav odvodnje i sanirat će se kanalizacija mosta do gradske kanalizacije. U 2017. godini raspisan je natječaj za izradu istražnih radova i projekta sanacije. Procijenjena vrijednost kompletne sanacije južnog prilaznog vijadukta iznosi 54.000.000 kn (bez PDV-a).

U pripremi je i projektno-tehnička dokumentacija potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Također, u tijeku je izrada projektne dokumentacije modernizacije postojeće te dogradnje nove javne i dekorativne rasvjete Mosta mladosti.

Domovinski most
Saniran je spoj 64 zatega s rasponskom konstrukcijom Domovinskog mosta. Sanaciju je izvršio izvođač gradnje mosta u sklopu garantnog roka na traženje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Sanacija je izvršena 2012. godine.

U narednom razdoblju planira se sanacija pukotina u betonima pilona, te sanacija asfalta pješačkih staza. Predviđeni trošak izvanrednog održavanja iznositi će 6.500.000,00 kn.

Savski most
Završena je izrada projekta sanacije starog Savskog mosta (izrađivač: Institut IGH d.d.) sa svim potrebnim istražnim radovima, čime je obuhvaćen plan sanacije rušenja i izrade nove kolničke ploče s pješačkim stazama, sanacija čelične rasponske konstrukcije, promjena opreme mosta, promjena prijelaznih naprava, izrada nove otvorene odvodnje, sanacija upornjaka, sanacija stupova, promjena ležajeva, postava asfalta kolnika i hidroizolacije. Projekt je trenutno u Hrvatskim vodama d.o.o., radi dobivanja vodopravne potvrde, a nakon čega slijedi provedba revizije istoga te pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje predmetnih radova. Procijenjena vrijednost predmetnih radova iznosi 23.000.000,00 kn.

Jadranski most
Obnovljena je sva bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) Jadranskog mosta na način da su pojedina čelična vrata i stijene zamijenjeni novima i u cijelosti je obnovljena antikorozivna zaštita.

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije vezane za sanaciju dva južna vijadukta i zajedničke upornjačke prostorije Jadranskog mosta i južne upornjačke prostorije ukupne dužine 90 m + 30 m = 120 m na kojima treba izvršiti cjelovitu sanaciju.

Projektom se predviđaju sljedeće aktivnosti: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave, postava nove hidroizolacije, novog asfalta, novih rubnjaka i sanacija pješačke staze. Obnovit će se degradirani beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Isto se odnosi i na upornjačku prostoriju. Bit će sanirana pristupna stubišta na most te će se promijeniti kompletan sustav odvodnje mosta. Procijenjena vrijednosti radova iznosi 20.000.000 kn (bez PDV-a).

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Podsusedski most
Kolnik Podsusedskog mosta saniran je u 2009. godini, kada je promijenjen dotrajali asfalt i
hidroizolacija kolničke ploče, a kolnička ploča očišćena je od korozije i nanesen je novi antikorozivne zaštite, promijenjene su prijelazne naprave kolnika i sanirana je stara ograda pješačkih staza (3.600.000,00 bez PDV-a).

Saniran je srednji stup (u koritu rijeke Save) Podsusedskog mosta te je ojačan nosivi konstruktivni element mosta. Također, pojačano je temeljno tlo, saniran je temelj stupa dodatkom armirano betonske obloge, sanirano je tijelo stupa ubrizgavanjem cementnog morta u stup i stup je obložen krupnim kamenom radi smirivanja vode oko stupa. Radovi su izvršeni 2014., 2015. i 2016. godine. Vrijednost radova iznosila je 3.200.000 kuna bez PDV-a.

Hidrodemoliranjem uklonjen je sav degradirani beton temelja stupa do zdravog betona, te su ubušeni mikropiloti dubine 3 do 4 m oko temelja stupa (102 komada). U rupe mikropilota se utiskuje beton pod tlakom 3 do 4 bara radi ispune šupljina u temeljnom tlu. Radi se armiranobetonska naglavna greda oko temelja stupa i svih 102 mikropilota. Trenutno se oko ranije hidrodemoliranog temelja stupa postavlja armatura, oplata i vrši se betoniranje zaštitne obloge temelja stupa. U tijelu stupa buše se rupe, vrši se injektiranje tijela stupa posebnim cementnim mortom radi ojačanja tijela i temelja stupa. Na kraju se stup oblaže velikim gromadama lomljenog kamena radi smirivanja tijeka rijeke Save u blizini stupa, vadi se žmurje i uklanja se pristupni put. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.600.000,00 kn (bez PDV-a).

Također, u postupku javnog nadmetanja je postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.800.000,00 kuna.

U narednom razdoblju planira se treća faza sanacije Podsusedskog mosta gdje je potrebno sanirati dio kolničke ploče koji nismo sanirali u prvoj fazi. Tu se planira obnova antikorozivne zaštite preostalog dijela čelične ploče rasponske konstrukcije (veći dio ploče saniran je 2009. godine), napraviti pješačka i biciklistička staza, promijeniti pješačke ograde i prijelazne naprave pješačke staze, obnoviti antikorozivna zaštita dijela čeličnog sanduka mosta. Projektna dokumentacija je napravljena i predviđena vrijednost radova je procijenjena na 1.600.000 kn (bez PDV-a)”, stoji u priopćenju.

Komentari

loading...
-->